Domeniul medical susține printr-o contribuție calitativă majoră identitatea distinctă a Universității Titu Maiorescu. Misiunea educativ-formativă și socială asumată în slujba sănătății oamenilor este evidențiată de prof. univ. dr. Daniel Cochior, decanul Facultății de Medicină, și de prof. univ. dr. Horia Mihail Barbu, decanul Facultății de Medicină Dentară.

Care sunt programele de studii prin care facultatea dumneavoastră își definește participarea la educația și formarea tinerilor în perspectiva cerințelor economiei și societății viitorului?

Daniel Cochior: Facultatea de Medicină, parte integrantă și emblematică a Universității Titu Maiorescu din București, alături de celelalte facultăți, este un centru de excelență în învățământ, în formarea de specialiști, în cercetarea și în asistența medicală. Programul de studii de licență (Medicină, Medicină în limba engleză și Asistență medicală generală) are în vedere dezvoltarea și întărirea afrmării facultății ca formator de specialiști, generator și sintetizator de cunoștințe științifice și este racordat la cerințele societății atât prin oferta educațională, cât și prin modalitățile atractive și constant adaptate la cerere de desfășurare a studiilor medicale, în măsură să formeze absolvenți și specialiști competitivi în spațiul european, ușor de integrat în piața muncii reprezentată de sistemele de sănătate. Am în vedere o serie de linii directoare, ca de exemplu: continuarea politicii transparente de recrutare și admitere a studenților, modernizarea programelor de studii, creșterea calității stagiilor practice pentru studenți și rezidenți etc. De asemenea, un alt obiectiv al facultății noastre este dezvoltarea colaborării cu structurile administrative ale unităților sanitare în care studenții își desfășoară stagiile, precum și dezvoltarea componentei educaționale postuniversitare, în colaborare cu IOSUD și Școala Doctorală de Medicină, prin crearea unui cadru stimulativ de lărgire a ofertei de cursuri în concordanță cu necesitatea pieței de muncă. Mai am în vedere crearea unui program de licență în medicină cu predare în limba franceză și, de ce nu, o facultate de sănătate publică.

Horia Mihail Barbu: În prezent, oferta educațională a Facultății de Medicină Dentară cuprinde 3 programe de studii universitare de licență (Medicină dentară, Tehnică dentară, Medicină dentară în limba engleză), un program de studii universitare de master și un program de studii doctorale în domeniul medicină dentară în cadrul IOSUD Titu Maiorescu. Specializarea Medicină dentară este un program de studii de licență acreditat din 2002, cu durata de 6 ani, a cărui capacitate de școlarizare este de 130 locuri. Specializarea acreditată Tehnică dentară, cu durata de 3 ani, are 25 locuri, iar din anul 2017 este autorizată specializarea Medicină dentară în limba engleză (45 locuri). Programul de studii universitare de master Reabilitări orale cu agregare implantară (50 locuri) a fost acreditat în 2013 și în primele zile ale lunii decembrie 2019 a fost vizitat de o comisie de experți evaluatori ARACIS în vederea reacreditării. Din 2005, funcționează Școala doctorală în domeniul Medicină dentară, care în prezent cuprinde 4 conducători de doctorat și 45 studenți doctoranzi aflați în diferite etape de pregătire, dintre care 21 sunt absolvenți ai UTM. Misiunea Școlii Doctorale este de a sprijini tinerii licențiați în scopul obținerii unor competențe superioare necesare realizării unor cercetări științifice de înaltă calitate. În perioada 2011-2019, în cadrul Școlii Doctorale de Medicină Dentară au fost susținute și confirmate 28 de teze de doctorat, iar alte 6 teze de doctorat au fost susținute și sunt în evaluare CNADTCU în vederea confirmării.

Cum se concretizează în facultatea dumneavoastră conexiunea dintre activitatea didactică și cea de cercetare?

Daniel Cochior: Prin promovarea unui management eficient, am urmărit permanent selecția și dezvoltarea unui corp academic valoros și integru, profesioniști de vârf, cu umanism și deontologie ireproșabile în asistența medicală și cu o contribuție activă la procesul de reformă a sistemului național de sănătate. Pe lângă activitatea didactică, cercetarea medicală este prioritară și punem un accent deosebit pe cuantificarea rezultatelor științifice – practic discutăm de aplicabilitate sau, cu alte cuvinte, transfer tehnologic. Totodată, această activitate reprezintă pe lângă creșterea vizibilității, și una din principalele surse de venituri necesare procurării de tehnologii moderne, participării personalului la simpozioane și manifestări științifice interne și internaționale. În scopul dezvoltării cercetării științifice în facultate am în vedere o serie de obiective, cum sunt: promovarea cercetării științifice cu caracter multi/interdisciplinar și transdisciplinar axate pe prioritățile strategiei naționale și europene, care să producă efectiv cunoaștere pusă în slujba sănătății individuale și colective; participarea în număr mai mare a cadrelor didactice cu experiență în cercetare la competiții în cercetarea științifică; noi contracte de cercetare în cadrul studiilor clinice; organizarea de manifestări științifice naționale cu participare internațională sub auspiciile diverselor societăți profesionale; diseminarea eficientă a rezultatelor finale sau intermediare ale activităților de cercetare științifică prin articole științifice publicate în reviste cotate, cu factor de impact, care să permită calificarea cadrelor didactice la competiții și granturi în calitate de director de proiect. Pun un accent deosebit pe participarea studenților, doctoranzilor și rezidenților din anii terminali în proiecte de cercetare, permițând astfel afrmarea științifică și profesională a tinerilor. Un aport deosebit în susținerea acestui obiectiv îl are colaborarea strânsă cu IOSUD – Școala Doctorală Medicină.

Horia Mihail Barbu: La nivelul Facultății de Medicină Dentară, există o cultură academică centrată pe activitatea de cercetare, atestată prin proiectele de cercetare câștigate în competiții naționale sau internaționale, cărți publicate în edituri de prestigiu, articole științifice și participări la simpozioane, conferințe și congrese. Pentru realizarea obiectivelor de cercetare, Facultatea de Medicină Dentară dispune de resurse umane suficiente și de dotare corespunzătoare. Colectivul facultății este format din 43 de cadre didactice titulare, dintre care 8 au în norma didactică ore de predare inclusiv la programul de studii universitare de masterat. Acești colegi au avut în perioada 2013-2019 contribuții științifice, dintre care menționez: calitatea de membru, responsabil din partea unui partener sau director în 18 granturi și proiecte de cercetare naționale și internaționale finanțate prin competiții, publicarea a 88 de articole în reviste indexate ISI Thompson cu factor de impact, a 86 de articole indexate în alte baze de date internaționale, a 20 de cărți, tratate sau monografi, dintre care două în Editura Springer, 197 de participări cu lucrări la simpozioane, conferințe și congrese din țară și străinătate. În perioada 2013-2019, Facultatea de Medicină Dentară a organizat 23 de manifestări științifice naționale și internaționale la care au participat cadre didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi și absolvenți. Menționez dintre aceste manifestări „Viziunea interdisciplinară în medicina dentară” (7 ediții, 2013-2019), „Up-Dates în reabilitarea orală estetică” (7 ediții, 2013-2019), conferința internațională „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere” (7 ediții, 2013-2019), cu lucrări în plen și în secțiunea Medicină dentară, congresul comun de stomatologie SRS-GAO-UTM (două ediții, 2013-2014).

Ce direcții apreciați că este necesar să vizeze investiția privată în educație?

Daniel Cochior: Principalele direcții manageriale sunt practic obiective prioritare: programul de studii, resursa umană, cercetarea științifică, studenții, baza materială, parteneriatele strategice, managementul administrativ și al calității. Ca o paranteză, consider că posibilitatea de înființare a universităților private în țara noastră a reprezentat apariția mediului concurențial în acest domeniu, concurență care nu este agreată în totalitate nici astăzi, la 30 de ani de la Revoluție. Revenind la subiect, campusul universitar medicinist de la IOR (decanat, spital universitar), care este parte în construcție, parte în proiectare, reprezintă o dovadă a interesului conducerii universității pentru dezvoltarea și modernizarea acestui program. Mai am în vedere: ritmicitate în dotarea cu aparatură a laboratoarelor în vederea creșterii calității pregătirii profesionale a studenților; susținerea unei administrări responsabile, chibzuite, a resurselor bugetare, bazate în principal pe proiecte și programe în acord cu misiunea și obiectivele universității. De asemenea, subliniez dezvoltarea de parteneriate cu spitalele publice și private cu care facultatea are contract pentru corelarea strategiilor de dezvoltare a structurilor medicale și didactice; înființarea rezidențiatului privat; realizarea de parteneriate între Facultatea de Medicină și administrația publică locală, precum și parteneriate cu organizații nonguvernamentale, în vederea creșterii rolului și implicării facultății în dezvoltarea regională și în procesul de integrare în Uniunea Europeană. În acest context, Facultatea de Medicină trebuie să continue procesul de dezvoltare a unei instituții academice moderne, integrată în sistemul educațional național și compatibilă cu structurile academice din celelalte țări ale Uniunii Europene, în conformitate cu spiritul Bologna și conținutul Legii educației naționale. În permanență, vizăm integrarea în aplicarea recentelor regulamente, metodologii și coduri adoptate de universitatea noastră în noua Cartă Universitară. Există toate premisele ca și în viitor să obținem rezultate valoroase și să realizăm instruirea și educarea generațiilor de tineri medici și asistenți pentru o cât mai bună îngrijire medicală a populației. Toate aceste realizări s-au putut concretiza doar prin muncă în echipă, prin colaborare cu tot mediul academic al universității, al spitalelor publice și al celor private, colaborare bazată pe principii etice, respect reciproc, cunoaștere și înțelegere.

Horia Mihail Barbu: Investiția privată în educație trebuie făcută atât în ceea ce privește spațiile de învățământ superior și baza materială a instituției, cât și în ceea ce privește resursa umană. Conducerea Facultății de Medicină Dentară a sprijinit în permanență promovarea cadrelor didactice proprii și atragerea unor cadre didactice tinere, din rândul absolvenților programului de studii doctorale. În ceea ce privește spațiile de învățământ și baza materială, universitatea a achiziționat un teren pentru extinderea corpului IOR cu amfiteatre, săli de seminar și laboratoare cu dotări de ultimă generație, precum și un imobil, în imediata vecinătate a facultăților de Medicină și Medicină Dentară, în vederea amenajării unui spital universitar.